Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego
ul. Klonowa 4
07-100 Węgrów
Tel./Fax 25 792 33 14
E-mail przedszkole.nr1@serwus.pl

Organy przedszkola

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna przedszkola,

3) Rady Rodziców przedszkola.

Każdemu organowi przedszkole zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie.

1) Dyrektor przedszkola zapewnia wszystkim organom bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

2) każdy z organów przedszkola współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań przedszkola,

3) konflikty i spory wynikające pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga się – z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego - wewnątrz przedszkola po wysłuchaniu opinii stron,

4) mediatorem w sytuacjach konfliktowych jest Dyrektor, może nim być także jeden z organów przedszkola, jeśli pozostałe wyrażą na to zgodę.

 

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń.

W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

2) wspieranie działalności statutowej przedszkola,

3) typowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola,

4) możliwość przekazywania Burmistrzowi Miasta Węgrowa oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy przedszkola.