Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego
ul. Klonowa 4
07-100 Węgrów
Tel./Fax 25 792 33 14
E-mail przedszkole.nr1@serwus.pl

Struktura organizacyjna

1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)   zajęcia dodatkowe jak nauka religii,

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: umuzykalniające i nauka języka obcego,

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

6) zajęcia wczesnego wspomagania dzieci.

2. Przedszkole jest wielooddziałowe.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2) szatnię dla dzieci oraz odrębne szatnie dla personelu,

3) łazienki dla każdego oddziału bezpośrednio przy salach zajęć oraz oddzielne łazienki dla personelu,

4) kuchnię wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (obieralnia,  zmywalnia),

5) inne pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

6)ogród przedszkolny.

6. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest według programu wychowania przedszkolnego opartego na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności  zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

9. W przedszkolu stosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu w rozliczeniu tygodniowym:

1)   co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego,

4)   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje, ujmując w tej puli czasu czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).